Algemene voorwaarden

1. Inschrijving.
De inschrijving is strikt persoonlijk en geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te retourneren aan BAaA.
2. Bevestiging van inschrijving.
Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging met gegevens met betrekking tot de aanvang van de cursus en betaling van het lesgeld.
3. Aantal inschrijvingen.
BAaA behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijkend over uw inschrijving te beslissen.
4. Cursusregels.
Iedere cursist(e) dient zich te onderwerpen aan alle besluiten en maatregelen die BAaA & Podium Zuidhaege in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.
5. Cursusgeld.
De cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.
6. Verzuim.
Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van cursusgelden.
7. Te Innen kosten
Alle door BAaA te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist(e).
8. Tijdsduur cursusovereenkomst.
De cursusovereenkomst gaat in vanaf de dag dat de factuur + bevestiging door BAaA aan u is verstuurd. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist tot betaling van het gehele cursusgeld, met in achtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie bepaling 9, voortijdige beeindiging van een cursus). De cursusovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men zich ingeschreven heeft, in normale geval beëindigd kan zijn.
9. Voortijdige beëindiging van een cursus.

Een opzegging kan alleen en uitsluitend per aangetekende brief geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: annulering van een cursusovereenkomst kan tot een maand voor aanvang van de betreffende cursus kosteloos geschieden.
10. Geschillen.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze cursusbepalingen van toepassing zijn of de betreffende cursusbepalingen en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.
11. Rechten en verplichtingen.
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
12. Portretrecht.
BAaA behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal gemaakt tijdens lessen of overige activiteiten te gebruiken voor pr-doeleinden, zowel via geprinte media als op het internet. Eventueel bezwaar tegen het gebruik van dit beeldmateriaal dient expliciet kenbaar gemaakt te worden.
13. Overige bepalingen.
Alle gegevens die in de brochure + bijlagen staan vermeld, worden geacht tot deze algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden te behoren.